ટેસ્ટી રોટી બોક્ષ (વધેલી રોટલીમાં થી બનતો એક ટેસ્ટી નાસ્તો)

જયારે પણ બનાવેલી રોટલી વધે તોત્યારે તેને ગરમ કરી ચા જોડે ખાતાં હોઈએ કે પછી તેને તળી નેપરંતુ રેસીપી પણ વધેલી રોટલીમાંથી  બનાવવામાં આવે છેખુબજ જલ્દીથી બનતી અને સ્વાદમાં ખુબજ ટેસ્ટી હોય છેતેમજ સાંજના સમયમાં બાળકો ને ભૂખ લાગે ત્યારે  વધેલી રોટલી માંથી તેમને હેલ્થી નાસ્તો બનાવી ખવડાવીશકીએરોટી બોક્ષ બાળકોને લંચબોક્ષમાં આપવા માટેનો બેસ્ટ નાસ્તો છેતેમજ  રોટી બોક્ષ તમે ટમેટો સોસતેમજ ખજુર આંબલીની ખાટીમીઠી ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *